flat assembler
Message board for the users of flat assembler.

Index > Windows > How extend local space in 'proc'

Author
Thread Post new topic Reply to topic
marcinzabrze12Joined: 07 Aug 2011
Posts: 60
marcinzabrze12 02 Oct 2011, 11:05
I want to extend locals space in this procedure to 32000 bytes
Code:
format PE GUI 4.0 DLL
entry DllEntryPoint    

...

; VOID ScanTree (LPSTR startdirectory, LPSTR name_filter, LPWIN32_FIND_DATA winfind, PROC_ADDRESS proced);
proc ScanTree stdcall, startdirectory, name_filter, winfind, proced
locals
     handle    dd ?
     path     db 5000 dup ?
endl
macro Service
{
     lea      ebx, [path]
     mov      eax, [winfind]
     add      eax, WIN32_FIND_DATA.cFileName
     cinvoke    wsprintf, ebx, '%hs\%hs', [startdirectory], eax
     stdcall    ScanTree, ebx, [name_filter], [winfind], [proced]
}
     stdcall    ScanFolder, [startdirectory], [name_filter], [winfind], [proced]
     lea      ebx, [path]
     cinvoke    wsprintf, ebx, '%hs\*', [startdirectory]
     invoke    FindFirstFile, ebx, [winfind]
     cmp      eax, INVALID_HANDLE_VALUE
     je      .the_end
     mov      [handle], eax
     stdcall    IsSubdir, [winfind]
     test     eax, eax
     jnz      .find_next
     Service

   .find_next:
     invoke    FindNextFile, [handle], [winfind]
     test     eax, eax
     jz      @f
     stdcall   IsSubdir, [winfind]
     test     eax, eax
     jnz     .find_next
     Service
     jmp     .find_next
   @@:
     invoke    FindClose, [handle]
.the_end:
    ret
endp  
  


If i do it now program will crash
Post 02 Oct 2011, 11:05
View user's profile Send private message Reply with quote
Tomasz GrysztarJoined: 16 Jun 2003
Posts: 8041
Location: Kraków, Poland
Tomasz Grysztar 02 Oct 2011, 11:13
Use the "sp_prologue" example from the documentation. It does a stack probing for areas larger than 1000h bytes.
Post 02 Oct 2011, 11:13
View user's profile Send private message Visit poster's website Reply with quote
marcinzabrze12Joined: 07 Aug 2011
Posts: 60
marcinzabrze12 02 Oct 2011, 15:36
my english don't let me to know it, can you show some example it will a lot simply for me. Sorry for my English I'm beginner Confused
Post 02 Oct 2011, 15:36
View user's profile Send private message Reply with quote
bitRAKEJoined: 21 Jul 2003
Posts: 3518
Location: vpcmipstrm
bitRAKE 02 Oct 2011, 17:22
Simple example of dynamic stack size:
http://board.flatassembler.net/topic.php?p=31713#31713
Post 02 Oct 2011, 17:22
View user's profile Send private message Visit poster's website Reply with quote
Tomasz GrysztarJoined: 16 Jun 2003
Posts: 8041
Location: Kraków, Poland
Tomasz Grysztar 02 Oct 2011, 18:59
marcinzabrze12 wrote:
my english don't let me to know it, can you show some example it will a lot simply for me. Sorry for my English I'm beginner Confused
Just start your source this way:
Code:
include 'win32a.inc' ; or other version

 macro sp_prologue procname,flag,parmbytes,localbytes,reglist
 { local loc
  loc = (localbytes+3) and (not 3)
  parmbase@proc equ ebp+8
  localbase@proc equ ebp-loc
  if parmbytes | localbytes
   push ebp
   mov ebp,esp
   if localbytes
   repeat localbytes shr 12
    mov byte [esp-%*4096],0
   end repeat
   sub esp,loc
   end if
  end if
  irps reg, reglist \{ push reg \} }

 prologue@proc equ sp_prologue

; here your program code  
Post 02 Oct 2011, 18:59
View user's profile Send private message Visit poster's website Reply with quote
marcinzabrze12Joined: 07 Aug 2011
Posts: 60
marcinzabrze12 02 Oct 2011, 19:51
Tomasz like this ?
dll code:
Code:

format PE GUI 4.0 DLL
entry DllEntryPoint

PATH_LIMIT    equ  32767

include 'win32ax.inc'
section '.data' data readable writeable shareable

; Dane dla procedury ScanFolder:
    PathBuffer         db PATH_LIMIT dup ?
    hSearchA          dd ?

;    wskazniki referencyjne:
    cFileName         dd ?
section '.text' code readable executable

proc DllEntryPoint  hinstDLL, fdwReason, lpvReserved
    mov   eax,TRUE
    ret
endp macro sp_prologue procname,flag,parmbytes,localbytes,reglist
 { local loc 
  loc = (localbytes+3) and (not 3) 
  parmbase@proc equ ebp+8 
  localbase@proc equ ebp-loc 
  if parmbytes | localbytes 
   push ebp 
   mov ebp,esp 
   if localbytes 
   repeat localbytes shr 12 
    mov byte [esp-%*4096],0 
   end repeat 
   sub esp,loc 
   end if 
  end if 
  irps reg, reglist \{ push reg \} } 

 prologue@proc equ sp_prologue; VOID ScanTree (LPSTR startdirectory, LPSTR name_filter, LPWIN32_FIND_DATA winfind, PROC_ADDRESS proced);
proc ScanTree startdirectory, name_filter,  winfind,  proced
locals
    handle    dd ?
    path     db 3000 dup ?
endl


macro Service
{
     lea      ebx, [path]
     mov      eax, [winfind]
     add      eax, WIN32_FIND_DATA.cFileName
     cinvoke    wsprintf, ebx, '%hs\%hs', [startdirectory], eax
     stdcall    ScanTree, ebx, [name_filter], [winfind], [proced]
}
     stdcall    ScanFolder, [startdirectory], [name_filter], [winfind], [proced]
     lea      ebx, [path]
     cinvoke    wsprintf, ebx, '%hs\*', [startdirectory]
     invoke    FindFirstFile, ebx, [winfind]
     cmp      eax, INVALID_HANDLE_VALUE
     je      .the_end
     mov      [handle], eax
     stdcall    IsSubdir, [winfind]
     test     eax, eax
     jnz      .find_next
     Service

   .find_next:
     invoke    FindNextFile, [handle], [winfind]
     test     eax, eax
     jz      @f
     stdcall   IsSubdir, [winfind]
     test     eax, eax
     jnz     .find_next
     Service
     jmp     .find_next
   @@:
     invoke    FindClose, [handle]
.the_end:
    ret
endp

; ..................................................................................................
; INT ScanFolder (LPSTR folder, LPSTR name_filter, LPWIN32_FIND_DATA winfind, PROC_ADDRESS proced);
;
; opis:    Przeszukuje podany katalog w poszukiwaniu plikow o pasujacych nazwach. Jezeli trafi na
;       pasujaca nazwe wykonuje dla niej procedure ktorej adres jest podany w czwartym parametrze.
;       Jezeli podana procedura zwraca zero - funkcja wyszukuje dalej, Jezeli procedura ta zwroci
;       wartosc <> zero wtedy ScanFolder natychmiast konczy swoje dzialanie.
;
; return:
;    00  = przeszukano caly katalog
;  <> 00  = zatrzymano przez funkcje [proced]
;
; ..................................................................................................
proc ScanFolder folder, name_filter, winfind, proced
macro FileService
{
    invoke  lstrcmp, [cFileName], '.'
    test   eax, eax
    jz    .find_next
    invoke  lstrcmp, [cFileName], '..'
    test   eax, eax
    jz    .find_next    cinvoke  wsprintf, PathBuffer, '%hs\%hs', [folder], [cFileName]
    stdcall  [proced]

    test   eax, eax
    jnz    .end_stop
}

.ustawianie_wskaznikow:
    mov    ebx, [winfind]
    add    ebx, WIN32_FIND_DATA.cFileName
    mov    [cFileName], ebx

.start:
    cinvoke  wsprintf, PathBuffer, '%hs\%hs', [folder], [name_filter]
    invoke  FindFirstFile, PathBuffer, [winfind]
    cmp    eax, INVALID_HANDLE_VALUE
    je    .end_first
    mov    [hSearchA], eax

    FileService
   .find_next:
    invoke  FindNextFile, [hSearchA], [winfind]
    test   eax, eax
    jz    .end_next
    FileService
    jmp    .find_next

.end_stop:
    inc    eax
    ret

.end_next:
    invoke  FindClose, [hSearchA]
.end_first:

    ret
endp
; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
; FUNKCJA: IsSubdir  WFD
;
; OPIS:
;    Sprawdz czy element znajdujacy sie we wskazanej
;    strukturze WIN32_FIND_DATA jest katalogiem.
;    Jezeli tak to czy jego nazwe nale|y pominac
;    podczas przeszukiwania. - nazwy '.' oraz '..'
;
; ARGUMENTY:
;    WFD   - Pointer na strukture WIN32_FIND_DATA
;
; RETURN:
;    00   - katalog
;    01   - niekatalog (lub nazwa pomijana)
;
; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
proc IsSubdir uses ebx esi edi ebp, WFD:DWORD
pushfd
locals
    name1     db '.',0
    name2     db '..',0
endl
macro IgnoreName name
{
    lea   eax, name
    invoke lstrcmp, ebx, eax
    test  eax, eax
    jz   .end_nie_katalog
}

;    sprawdzanie czy element w [WFD] jest katalogiem:
    mov   ebx, [WFD]
    bt   dword [ebx], 4
    jnc   .end_nie_katalog
;    sprawdzanie czy ignorowac nazwe elementu w [WFD]
    mov   ebx, [WFD]
    add   ebx, 44 ; pointer nazwy elementu do EBX

    IgnoreName   [name1]
    IgnoreName   [name2]


.end_katalog:
    xor   eax, eax
    popfd
    ret
.end_nie_katalog:
    mov   eax, 01
    popfd
    ret
endp; &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
section '.idata' import data readable writeable

 library kernel32,'KERNEL32.DLL',\
     user32,'USER32.DLL'

include 'api\kernel32.inc'
include 'api\user32.inc'

section '.edata' export data readable
 export 'FindFile.dll',\
     ScanFolder,    'ScanFolder',\
     PathBuffer,    'PathBuffer',\
     ScanTree,     'ScanTree'

section '.reloc' fixups data discardable    
  


and here is program which use this library:
Code:
format pe gui 4.0
entry start
include 'win32ax.inc'
PATH_LIMIT    equ  32767
prefix      fix  '\\?\'
folder      fix  'd:'

section '.data' data readable writeable shareable

  startpath    db prefix, folder, 0
  name       db '*',0
  wfd       WIN32_FIND_DATA

  counter     dd 0
  buf       db 100 dup ?

  pathbuf     db PATH_LIMIT dup ?
  database     db '\list of files.rtf',0
  Hdatabase    dd ?
  odczyt      dd ?
  newline     db 13, 00

  komunikat    db 'lista plikow w lokalizacji <', folder,'> ',0

section '.code' code readable executable
start:

    invoke SHGetSpecialFolderPath, NULL, pathbuf, CSIDL_DESKTOP, NULL
    invoke lstrcat, pathbuf, database
    invoke CreateFile, pathbuf, GENERIC_READ+GENERIC_WRITE,FILE_SHARE_READ+FILE_SHARE_WRITE,\
        NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE, NULL
        .if eax = INVALID_HANDLE_VALUE
          invoke  MessageBox, 0, 'nie udalo sie utworzyc pliku <lista plikow.txt>', 'PODSUMOWANIE', 0
          invoke  ExitProcess, 0
        .endif

    mov   [Hdatabase], eax

    invoke ScanTree, startpath, name, wfd, service
    invoke CloseHandle, [Hdatabase]
    cinvoke wsprintf, buf, '%d', [counter]
    invoke MessageBox, 0, komunikat, buf, 0
    invoke ExitProcess,0


proc service
   inc    [counter]
   invoke  lstrlen, [PathBuffer]
   cmp    eax, MAX_PATH
   jnae   @f
        mov   ebx, eax
        push   [PathBuffer]
        pop   esi
        add   esi, 4
        invoke  lstrcat, [PathBuffer], newline
        invoke  WriteFile, [Hdatabase], esi, ebx, odczyt, NULL
   @@:
   xor    eax, eax
   ret
endpsection '.idata' import data readable
library kernel32,'kernel32.dll',user32,'user32.dll',shell32,'shell32.dll',FindFile,'FindFile.dll',gorf,'gorf32.dll'
include 'api\kernel32.inc'
include 'api\user32.inc'
include 'api\shell32.inc'
import FindFile,\
    ScanFolder,   'ScanFolder',\
    PathBuffer,   'PathBuffer',\
    ScanTree,    'ScanTree'

                            
  when i expand in proc ScanTree local buffer 'path' to 30000 bytes everything will crash. I admit that i understand nothing of sp_prolgue macro but i can't see it in work at least ...

ps. at now i'm use LocalAlloc and LocalFree to corectly work this procedure with path longer than MAX_PATH value but i think that use stack space will speed up procedure


Last edited by marcinzabrze12 on 02 Oct 2011, 20:34; edited 1 time in total
Post 02 Oct 2011, 19:51
View user's profile Send private message Reply with quote
Tomasz GrysztarJoined: 16 Jun 2003
Posts: 8041
Location: Kraków, Poland
Tomasz Grysztar 02 Oct 2011, 20:21
It crashes because you've got another problem - you do deep recursion of procedure that has such a big locals storage, and you eat up stack memory in insane amounts. The crash you get is because of the stack overflow, as you quickly run out of any stack space that Windows is able to provide.

I suggest to create a separate procedure that uses this big local buffer and which is not called recursively - then if you call it from the recursive procedure, it will only allocate this buffer one at a time.
Post 02 Oct 2011, 20:21
View user's profile Send private message Visit poster's website Reply with quote
marcinzabrze12Joined: 07 Aug 2011
Posts: 60
marcinzabrze12 02 Oct 2011, 20:46
Yes it confirsm my assumptions. I try change method to less recursive. Any way thanks for help.
Post 02 Oct 2011, 20:46
View user's profile Send private message Reply with quote
Display posts from previous:
Post new topic Reply to topic

Jump to:  


< Last Thread | Next Thread >
Forum Rules:
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum


Copyright © 1999-2020, Tomasz Grysztar. Also on GitHub, YouTube, Twitter.

Website powered by rwasa.